E Stopp fir e Mupp

by Katja

Duerch d’separat Sammele vun de Plastiksstëpp ënnerstëtzt Maison de Soins Sacré-Cœur vun Dikrich d’ ASA asbl bei der Aktioun
E STOPP FIR E MUPP 🐶
D’Amical vun der Schoul fir Assistenzhënn sammelt zënter 10 Joer Plastiksstëpp fir mat deem Geld Hënn auszebilden.
Entspriechend Sammelbehälter goufen op direkt e puer Platzen am Sacré-Coeur opgestallt.
De klenge Geste, vum Stopp erofdréinen, an esou bei enger gudder Aktioun matzemaachen koum vum Sabrina enger Mataarbechterin aus der Fleeg. Direktioun aus der Maison de Soins Sacré-Coeur seet dem Sabrina Merci fir sain Engagement.
 
Méi Informatiounen iwwert d‘ASA Asbl fënnt een op hirer Internetsäit:
 
www.asa-asbl.lu
 
Par la collecte des bouchons en plastique, la Maison de Soins Sacré-Cœur à Diekrich soutient l’association ASA asbl dans son action et protège l’environnement par le recyclage.
E STOP FIR E MUPP 🐶
Depuis 10 ans « l’Amical vun der Schoul fir Assistenzhënn » récolte des bouchons en plastique pour financier l’éducation des chiens d’assistance.
Des points de collecte ont été installés à plusieurs endroits au sein du Sacré-Cœur pour déposer ces bouchons.
Le projet a été initialisé par Sabrina, une collaboratrice de l’équipe du département Soins. La direction de la Maison de Soins Sacré-Cœur remercie Sabrina pour son initiative et son engagement.
Vous trouverez plus d’informations de l’ ASA Asbl sur leur site d’internet :
 
www.asa-asbl.lu